bori24 ---- bike and Tour

bori24 HOKKAIDO'97

bori24 HOKKAIDO'96

bori24 HOKKAIDO'95

bori24 HOKKAIDO'94

bori24 with fun people

bori24 with FUSION